Cambodia Travel SIM 8 days 4GB

$ 17.00

đánh dấu vào biểu tượng sim du lịch 8 days use
đánh dấu vào biểu tượng sim du lịch 4GB internet data with high speed
đánh dấu vào biểu tượng sim du lịch Exceed 4GB, down to 128kbs
đánh dấu vào biểu tượng sim du lịch Available for Wifi Hotspot
đánh dấu vào biểu tượng sim du lịch Plug & Play – no registration