ស៊ីមទេសចរណ៍ចិន/ ហុងកុង ៨ថ្ងៃ ៨GB

$ 17.50

tick icon sim du lịch ប្រើ ៨ ថ្ងៃ

tick icon sim du lịch ទិន្នន័យអ៊ិនធឺណិត 8GB សម្រាប់ល្បឿនលឿន 4G (1GB / ថ្ងៃ * 8 ថ្ងៃ)

tick icon sim du lịch បានដោះសោសម្រាប់ការប្រើ Facebook, Google, Gmail

tick icon sim du lịch ដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ / មិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះ