ស៊ីមអ៊ឺរ៉ុប 30 ថ្ងៃ 16GB និងការហៅចេញ

$ 29.00

 tick icon sim du lịchប្រើ ៣០ ថ្ងៃ

tick icon sim du lịchទិន្នន័យអ៊ិនធឺណិត 16GB ដែលមានល្បឿនលឿន

tick icon sim du lịchការហៅទូរស័ព្ទនិងការផ្ញើសារគ្មានដែនកំណត់

tick icon sim du lịchដោតនិងប្រើ – មិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះ