ស៊ីមអាឡឺម៉ង់ ៣០ ថ្ងៃ 12GB

$ 31.50

 tick icon sim du lịch ប្រើ 30 ថ្ងៃ
 tick icon sim du lịch ទិន្នន័យអ៊ិនធឺណិត 12GB ដែលមានល្បឿនលឿន
 tick icon sim du lịch ការហៅទូរស័ព្ទនិងការផ្ញើសារគ្មានដែនកំណត់
 tick icon sim du lịch ដោតនិងប្រើ – មិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះ