ស៊ីមអឺរ៉ុប 14ថ្ងៃងៃ 20GB ការហៅទូរស័ព្ទគ្មានដែនកំណត់

$ 23.00

tick icon sim du lịch គារប្រើប្រាស់ 14ថ្ងៃ

tick icon sim du lịch 20GB សម្រាប់អ៊ីនធឺណេតល្បឿនលឿន

tick icon sim du lịch ការហៅទូរស័ព្ទគ្មានដែនកំណត់

tick icon sim du lịch ស៊ីមដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ៊។​ មិនចាំបាចច់ចុះឈ្មោះ