ស៊ីមអ៊ឺរ៉ុប ២០ ថ្ងៃ ១០ ជីកាបៃនិងការហៅទូរស័ព្ទ

$ 28.50

 tick icon sim du lịchប្រើ ២០ ថ្ងៃ

tick icon sim du lịchទិន្នន័យអ៊ិនធឺណិត 10GB ដែលមានល្បឿនលឿន

tick icon sim du lịchការហៅទូរស័ព្ទនិងការផ្ញើសារគ្មានដែនកំណត់

tick icon sim du lịchដោតនិងប្រើ – មិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះ