ឌូបៃ / អារ៉ាប់រួមអេមីរ៉ាតស៊ីម១៥ ថ្ងៃ

$ 23.00

tick icon sim du lịch សម្រាប់ការប្រើប្រាស់រយៈពេល ១៥ ថ្ងៃ

tick icon sim du lịch 1.5GB សម្រាប់ទិន្នន័យល្បឿនលឿន

tick icon sim du lịch ទិន្នន័យល្បឿន 128kbs គ្មានកំណត់

tick icon sim du lịch ដោតនិងប្រើ – គ្មានការចុះឈ្មោះ