ស៊ីមអឺរ៉ុប ១៥ថ្ងៃ 6GB

$ 28.00 $ 22.50

tick icon sim du lịch គារប្រើប្រាស់ ១៥ថ្ងៃ

tick icon sim du lịch 6GB សម្រាប់អ៊ីនធឺណេតល្បឿនលឿន

tick icon sim du lịch ស៊ីមដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ៊។​ មិនចាំបាចច់ចុះឈ្មោះ

Out of stock