ស៊ីមអ៊ឺរ៉ុប ៣០ ថ្ងៃ ១២ ជីកាបៃនិងការហៅទូរស័ព្ទ

$ 40.00 $ 31.50

 tick icon sim du lịchប្រើ ៣០ ថ្ងៃ

tick icon sim du lịchទិន្នន័យអ៊ិនធឺណិត ១២GB ដែលមានល្បឿនលឿន

tick icon sim du lịchការហៅទូរស័ព្ទនិងការផ្ញើសារគ្មានដែនកំណត់

tick icon sim du lịchដោតនិងប្រើ – មិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះ