ស៊ីមកាតអន្តរជាតិ 12GB ការហៅទូរស័ព្ទគ្មានដែនកំណត់

$ 32.00

tick icon sim du lịch 3ការប្រើប្រាស់ ៣០ ថ្ងៃ
tick icon sim du lịch 12GB សម្រាប់ទិន្នន័យល្បឿនលឿន 4G / LTE
tick icon sim du lịch ការហៅជាសំឡេងនិងសារជាអក្សរគ្មានកំណត់ (មិនមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិក)
tick icon sim du lịch ប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន ៧០ (ដូចមានរាយខាងក្រោម)
tick icon sim du lịch ដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ – មិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះ