មីយ៉ាន់ម៉ាស៊ីម 4G និងការហៅទូរស័ព្ទ

$ 10.00

tick icon sim du lịch ការប្រើប្រាស់រយៈពេល ១៥ ថ្ងៃ
tick icon sim du lịch 3GB ទិន្នន័យ 4G ល្បឿនលឿន
tick icon sim du lịch ការហៅចូលក្នុងស្រុករយៈពេល ២០០ នាទីនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
tick icon sim du lịch ៥ នាទីហៅមកប្រទេសកម្ពុជាវិញ
tick icon sim du lịch អាចប្រើបានសម្រាប់ Wifi Hotspot
tick icon sim du lịch ស៊ីមដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ គ្មានការចុះឈ្មោះ