ស៊ីមចិន ៨ ថ្ងៃ ៦GB

$ 18.00

tick icon sim du lịch សម្រាប់ការប្រើប្រាស់រយៈពេល ៨ ថ្ងៃ

tick icon sim du lịch អ៊ិនធឺណិត 6GB សម្រាប់ទិន្នន័យល្បឿនលឿន

tick icon sim du lịch លើសពី 6GB ធ្លាក់ចុះដល់ 256kbs

tick icon sim du lịch អាចចែករំលែក Wifi

tick icon sim du lịch បញ្ចូលនិងប្រើ – គ្មានការចុះឈ្មោះ