ស៊ីមកូរ៉េ ៨ ថ្ងៃ ៨ ជីកាបៃជាមួយការហៅទូរស័ព្ទ ៤០ នាទី

$ 17.50

tick icon sim du lịch សម្រាប់ការប្រើប្រាស់រយៈពេល ៨ ថ្ងៃ

tick icon sim du lịch ៨GB សម្រាប់ 4G ល្បឿនលឿន

tick icon sim du lịchល្បឿនទិន្នន័យ 3G គ្មានដែនកំណត់

tick icon sim du lịch ការហៅទូរស័ព្ទ ៤០ នាទីជាភាសាកូរ៉េក្នុងស្រុកឬ ៥ នាទីទូរស័ព្ទមកប្រទេសកម្ពុជាវិញ