ស៊ីមកាតសកល ៧៥ ប្រទេស

$ 23.00

tick icon sim du lịch ការប្រើប្រាស់ 15 ថ្ងៃ
tick icon sim du lịch ទិន្នន័យគ្មានដែនកំណត់ @ 256kbps
tick icon sim du lịch ទិន្ន័យ 1.5GB ដែលមានល្បឿនលឿនបំផុតក្នុងប្រព័ន្ធ 4G / LTE
tick icon sim du lịch ប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន ៧៥ (ដូចមានរាយខាងក្រោម)
tick icon sim du lịch ដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ – មិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះ