ស៊ីម Global Xplori – 20$

$ 20.00

tick icon sim du lịch 20$ នៅក្នុងតុល្យភាព
tick icon sim du lịch អាចប្រើបានជាង ១២០ ប្រទេស
tick icon sim du lịch 2GB – 3GB សម្រាប់ទិន្នន័យល្បឿនលឿន 
tick icon sim du lịch ហៅទូរស័ព្ទដោយចំណាយតិចជាង ៨៥%
tick icon sim du lịch បញ្ចូលទឹកប្រាក់គ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែង
tick icon sim du lịch អាចប្រើឡើងវិញបាន
(*) Can top-up from mobile app during the trip (Price: from 0.65$/100MB; 0.2$/min call; 0.1$/sms)