មីយ៉ាន់ម៉ាស៊ីម 10GB 15ថ្ងៃ

$ 11.50

tick icon sim du lịch ការប្រើប្រាស់រយៈពេល ១៥ ថ្ងៃ
tick icon sim du lịch 10GB ទិន្នន័យ 4G ល្បឿនលឿន
tick icon sim du lịch អាចប្រើបានសម្រាប់ Wifi Hotspot
tick icon sim du lịch ស៊ីមដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ គ្មានការចុះឈ្មោះ