ស៊ីមសិង្ហបុរី ៧ថ្ងៃ

$ 12.00

tick icon sim du lịch សម្រាប់ការប្រើប្រាស់រយៈពេល ៧ ថ្ងៃ
tick icon sim du lịch ១០០ ជីកាបៃសម្រាប់អ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿន
tick icon sim du lịch ទិន្នន័យល្បឿន 128kbs គ្មានដែនកំណត់
tick icon sim du lịch ដោតនិងប្រើដោយរីករាយ – គ្មានការចុះឈ្មោះ

Out of stock