ស៊ីមអង់គ្លេស ៣០ ថ្ងៃ​និងកាហៅទូរស័ព្ទ

$ 31.50

tick icon sim du lịchប្រើ 30 ថ្ងៃ

tick icon sim du lịchទិន្នន័យអ៊ិនធឺណិត 12GB ដែលមានល្បឿនលឿន

tick icon sim du lịchការហៅទូរស័ព្ទនិងការផ្ញើសារគ្មានដែនកំណត់

tick icon sim du lịchដោតនិងប្រើ – មិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះ