វៀតណាមស៊ីម ៣០ ថ្ងៃ ១០ ជីកាបៃ

$ 7.00

tick icon sim du lịch 30 ថ្ងៃ
tick icon sim du lịch 10GB ទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿន 4G
tick icon sim du lịch  គ្មានដែនកំណត់ 3G @128kbps
tick icon sim du lịch បញ្ចូល​លុយសម្រាប់ការហៅទូរស័ព្ទនិងអត្ថបទ
tick icon sim du lịch ដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ មិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះទេ

tick icon sim du lịch 
មាន Wifi Hotspot