ស៊ីមកាតថៃ ៨ ថ្ងៃ ៨GBហៅ ១០០ នាទីសម្រាប់ការហៅទូរស័ព្ទ

$ 7.00

tick icon sim du lịch ប្រើរយៈពេល ៨ ថ្ងៃ
tick icon sim du lịch ទិន្នន័យអ៊ិនធឺណិត 8GB សម្រាប់ 4G ល្បឿនលឿន
tick icon sim du lịch លើសពី 8GB, កាត់បន្ថយដល់ល្បឿន 384kbs
tick icon sim du lịch ១០០ នាទីសម្រាប់ហៅនៅក្នុងប្រទេសថៃ
tick icon sim du lịch អាចប្រើ Hotspot
tick icon sim du lịch ដោតនិងប្រើ – មិនមានការចុះឈ្មោះ