ស៊ីមឡាវ ៧ថ្ងៃ

$ 12.00

tick icon sim du lịch សុពលភាព ៧ ថ្ងៃ

tick icon sim du lịch ទិន្នន័យ4G ល្បឿនលឿនគ្មានដែនកំណត់

tick icon sim du lịch អាចប្រើបានសម្រាប់ Wifi Hotspot

tick icon sim du lịch ស៊ីមដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ គ្មានការចុះឈ្មោះ