ស៊ីមទេសចរតៃវ៉ាន់ ៨ថ្ងៃ ៦GB និងការហៅទូរស័ព្ទ

$ 13.00

tick icon sim du lịch ប្រើ ៨ ថ្ងៃ
tick icon sim du lịch ទិន្នន័យ 6GB សម្រាប់ល្បឿនលឿន
tick icon sim du lịch គ្មានដែនកំណត់នៃល្បឿនធម្មតា 128kbps
tick icon sim du lịch ការហៅទូរស័ព្ទក្នុងស្រុករយៈពេល ៤០ នាទីឬការហៅចូលទូរស័ព្ទ ៥ នាទីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា
tick icon sim du lịch ស៊ីមដំណើរការស្វ័យប្រវត្តិ – មិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះ