ស៊ីមកាតទេសចរណ៍អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ៩ ប្រទេស ៥ ជីកាបៃ

$ 15.00

tick icon sim du lịch ការប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេល ៨ ថ្ងៃ
tick icon sim du lịch ទំហំ ៥GB សម្រាប់អ៊ិនធឺណិតល្បឿនលឿន 4G
tick icon sim du lịch ៦GB នៅហុងកុង
tick icon sim du lịch អាចប្រើប្រាស់បាននៅ ៩ ប្រទេសរបស់ APAC
tick icon sim du lịch ដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទនិងប្រើ / ដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ មិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះ