ស៊ីមទេសចរណ៍ជប៉ុន ៨ ថ្ងៃ ១០០ ជីកាបៃគ្មានដែនកំណត់

$ 25.00

tick icon sim du lịch សម្រាប់ការប្រើប្រាស់រយៈពេល ៨ ថ្ងៃ

tick icon sim du lịch ១០០ ជីកាបៃសម្រាប់ ល្បឿនលឿន 4G

tick icon sim du lịch ទិន្នន័យគ្មានដែនកំណត់ 3G @ 256kpbs

tick icon sim du lịch ស៊ីមដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ – គ្មានការចុះឈ្មោះ