ឥណ្ឌូណេស៊ីស៊ីម ៧ ថ្ងៃ 100GB

$ 12.00

tick icon sim du lịch ប្រើ ៧ ថ្ងៃ
tick icon sim du lịch 100GB ទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិត
tick icon sim du lịch ទិន្នន័យល្បឿន 128kbs គ្មានដែនកំណត់
tick icon sim du lịch ស៊ីមដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ – មិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះ