វៀតណាមស៊ីម ៣០ ថ្ងៃ ១០GB + ការហៅទូរស័ព្ទ

$ 8.00

tick icon sim du lịch 30 ថ្ងៃ
tick icon sim du lịch 10GB ទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿន 4G
tick icon sim du lịch 3G គ្មានដែនកំណត់ @128kbps
tick icon sim du lịch 40 នាទីសំរាប់ការហៅទូរស័ព្ទក្នុងប្រទេសវៀតណាម
tick icon sim du lịch អាចបញ្ចូល​លុយសម្រាប់ការហៅទូរស័ព្ទនិងអត្ថបទ
tick icon sim du lịch ដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ មិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះទេ
tick icon sim du lịch  មាន Wifi Hotspot