ស៊ីមកាតប៉ុនរយៈពេល ៨ ថ្ងៃទិន្នន័យ ៦ ជីកាបៃជាមួយការហៅទូរស័ព្ទ

$ 19.00

tick icon sim du lịch សម្រាប់ការប្រើប្រាស់រយៈពេល ៨ ថ្ងៃ

tick icon sim du lịch ទិន្នន័យ 6GB សម្រាប់ល្បឿនលឿន

tick icon sim du lịch គ្មានដែនកំណត់សម្រាប់ល្បឿនធម្មតា ១២៨kbps

tick icon sim du lịch ការហៅទូរស័ព្ទក្នុងស្រុករយៈពេល ៤០ នាទីឬការហៅទូរស័ព្ទ ៥ នាទីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា

tick icon sim du lịch ស៊ីមបានដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ / មិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះ