ស៊ីមចិន ៥ថ្ងៃ ៣០GB & ការហៅទូរស័ព្ទ

$ 17.00

tick icon sim du lịch ការប្រើប្រាស់ ៥ ថ្ងៃ

tick icon sim du lịch ទិន្នន័យសម្រាប់ល្បឿនលឿន 30GB

tick icon sim du lịch ការហៅទូរស័ព្ទ ២០ នាទីនៅប្រទេសចិន

tick icon sim du lịch បើក VPN សម្រាប់ការប្រើ​ Facebook, Google, Gmail

tick icon sim du lịch ស៊ីមដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ – មិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះ