ស៊ីមកាតទេសចរណ៏ម៉ាកាវ ៨ថ្ងៃ ៦GB

$ 17.00

tick icon sim du lịch សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេល ៨ ថ្ងៃ

tick icon sim du lịch ទំហំ ៥GB សម្រាប់អ៊ិនធឺណិតល្បឿនលឿន 4G

tick icon sim du lịch លើសពី 6GB ធ្លាក់ចុះដល់ 256kbs

tick icon sim du lịch អាចចែករំលែកវ៉ាយហ្វាយ

tick icon sim du lịch បញ្ចូលនិងប្រើ – គ្មានការចុះឈ្មោះ