ស៊ីមកាតឥណ្ឌា ៨ ថ្ងៃ ៦GB

$ 21.00 $ 17.00

tick icon sim du lịch សម្រាប់ការប្រើប្រាស់រយៈពេល ៨ ថ្ងៃ

tick icon sim du lịch អ៊ិនធឺណិត 6GB សម្រាប់ទិន្នន័យល្បឿនលឿន

tick icon sim du lịch លើសពី 6GB ធ្លាក់ចុះដល់256kbs

tick icon sim du lịch​​​ អាចប្រើនៅប្រទេសឥណ្ឌានិង ១៩ ប្រទេសផ្សេងទៀតរបស់អេស៊ី

tick icon sim du lịch បញ្ចូលនិងប្រើ – គ្មានការចុះឈ្មោះ

tick icon sim du lịch អាចប្រើសម្រាប់ Wifi Hotspot