ស៊ីមទេសចរណ៍ជប៉ុនមានទិន្នន័យ ៥ ជីកាបៃ

$ 17.50

tick icon sim du lịch សម្រាប់ការប្រើប្រាស់រយៈពេល ៨ ថ្ងៃ

tick icon sim du lịch ទិន្នន័យ 5 ជីកាបៃសម្រាប់ល្បឿនលឿន

tick icon sim du lịch បន្ទាប់ពីលើសពី 5GB សូមបន្តជាមួយនឹងទិន្នន័យ 128kbps

tick icon sim du lịch ដោតនិងប្រើដោយរីករាយ – គ្មានការចុះឈ្មោះ