ស៊ីមវៀតណាម ៣០ ថ្ងៃ ៦GB, ទូរស័ព្ទមកកម្ពុជា

$ 9.00

tick icon sim du lịch 30 ថ្ងៃ
tick icon sim du lịch 6GB ទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿន 4G
tick icon sim du lịch 3G គ្មានដែនកំណត់ @128kbps
tick icon sim du lịch 60 នាទីសំរាប់ការហៅទូរស័ព្ទនៅប្រទេសវៀតណាម
tick icon sim du lịch 30 នាទីសំរាប់ការហៅទូរស័ព្ទអន្តរជាតិ
tick icon sim du lịch ដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ មិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះទេ
tick icon sim du lịch  មាន Wifi Hotspot