អឺរ៉ុបធ្វើដំណើរ eSIM 30 ថ្ងៃ 10GB និងការហៅជាសំឡេង

$ 29.00

  • ប្រើ 30 ថ្ងៃ
  • ទិន្នន័យ 10GB៖ ក្នុងល្បឿនលឿន 4G/ LTE
  • 3G គ្មានដែនកំណត់ នៅ 256kbps
  • ការហៅទូរសព្ទ៖ 50 CZK (~2$) នៅលើគណនីសម្រាប់ការហៅទូរសព្ទ & SMS នៅក្នុង EU
  • សារជាអក្សរ៖ 50 CZK (~2$) នៅលើគណនីសម្រាប់ការហៅទូរសព្ទ & SMS នៅក្នុង EU