ស៊ីមកាតកម្ពុជា ៧ ថ្ងៃ

$ 7.00

tick icon sim du lịch សម្រាប់ប្រើ ៧ថ្ងៃ
tick icon sim du lịch 40GB សម្រាប់អ៊ីនធឺណិត

tick icon sim du lịch 300 សម្រាប់ការហៅទូរស័ព្ទក្នុងប្រព័ន្ធ
tick icon sim du lịch 30 សាសម្រាប់ផ្ញើសាក្នុងប្រព័ន្ធ
tick icon sim du lịch អាចប្រើសម្រាប់ Wifi Hotspot
tick icon sim du lịch ស៊ីមដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ – គ្មានការចុះឈ្មោះ